ร่วมแข่งขันผลบอล พัฒนากล้ามเนื้อเป็นนักกีฬาที่ดี

ผลบอล

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจกันทั่วโลกสามารถใช้ ผลบอล เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก สามารถสร้างความแข็งแรงและอดทนให้กับระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต รวมทั้งระบบอื่นๆ ของร่ายกายได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะหรือธรรมชาติของเกมกีฬาฟุตบอล เมื่อผู้เล่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลึกซึ้งถึงแก่นของเกมชนิดนี้แล้ว จะทำให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมหลายๆ ลักษณะตามมาด้วย คือทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้รู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และทำให้รู้จักแพ้ ชนะ อภัย และเคารพกฎกติกาของสังคม

ในยุคที่โลกยังไม่เจริญการดำรงชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องใช้แรงในการทำมาหากิน ได้แก่ การล่าสัตว์ การทำไร่ ทำนา การย้ายถิ่นที่อยู่ การเดินทางที่ต้องใช้การเดินเท้า ขี่ม้า ขี่วัว หรือขี่ช้าง ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร่างกายของมนุษย์ยุคนั้นมีรูปร่างแข็งแรง และอดทนมีอายุที่ยาวนาน การออกกำลังกาย จึงไม่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ ต่อมามนุษย์มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี สร้างเครื่องจักรกล และคอมพิวเตอร์สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากมายมหาศาล จนทำให้มนุษย์ลืมสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตคือเรื่องสุขภาพของตนเอง โดยขาดการออกกำลังกายร่างกายเริ่มอ่อนแอลงเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย การดำรงชีวิตไม่ยืนยาวเหมือนเมื่อก่อน มนุษย์จึงหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ด้วยการหาเวลาไปออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเบิกบานและสดชื่น สามารถลดความเครียดหลังจากตรากตรำทำงานมาตลอดวัน

การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในปัจจุบันมีให้เลือกหลายประเภท ผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกและพิจารณาให้เหมาะสมกับตนเอง ตามเพศ วัย สังคม ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญต่อกีฬาฟุตบอลเพราะเห็นว่ามีประโยชน์และให้คุณค่าต่อพลเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน

การเล่นฟุตบอล ดูผลบอล นอกจากจะทำให้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งทำให้สามารถหลีกเลี่ยงอบายมุข และยาเสพติดได้เป็นอย่างดี การเล่นฟุตบอลก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่มีความนิยมกันมากเป็นการเล่นที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนมีเทคนิคต่างๆ ในการที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้ได้ออกกำลัง ถึงแม้ว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องมีการปะทะกันบ้างก็ตาม แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้เล่นได้รู้จักเล่นอยู่ในขอบเขตของกฎกติกา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย อันก่อให้เกิดความมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นนักกีฬาที่ดี กีฬาฟุตบอลจึงเป็นสิ่งที่สมควรแนะนำเผยแพร่ให้มีการสอน และร่วมแข่งขัน ผลบอล ให้กว้างขวางสมควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.