ร่วมแข่งขันผลบอล พัฒนากล้ามเนื้อเป็นนักกีฬาที่ดี

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจกันทั่วโลกสามารถใช้ ผลบอล เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก สามารถสร้างความแข็งแรงและอดทนให้กับระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต รวมทั้งระบบอื่นๆ ของร่ายกายได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะหรือธรรมชาติของเกมกีฬาฟุตบอล เมื่อผู้เล่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลึกซึ้งถึงแก่นของเกมชนิดนี้แล้ว จะทำให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมหลายๆ ลักษณะตามมาด้วย คือทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้รู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และทำให้รู้จักแพ้ ชนะ อภัย และเคารพกฎกติกาของสังคม